Disclaimer

Disclaimer

E-mail berichten
Voor e-mails verzonden door medewerkers van Breindesk via het netwerk van Breindesk geldt de volgende disclaimer:

Dit bericht en de eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Inzage, gebruik en verspreiding van het bericht en de bijlagen is aan de beoogde ontvanger(s) voorbehouden. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is inzage, gebruik en verspreiding niet toegestaan en verzoeken we u het bericht en de bijlagen zo spoedig mogelijk aan de afzender terug te sturen en het bericht, de bijlagen en kopieën onmiddellijke te verwijderen uit uw systemen. Voor het door u ontvangen bericht en de bijlagen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en u kunt er evenmin rechten aan ontlenen.

This email, included any attachment(s), is intended solely for the intended addressee(s). You should not read or use the email and the attachment(s) or disclose them to any other person unless you are the intended adressee(s). If you are not the intended recipient, please return this email and the attachment(s) to the sender and destroy the email, the attachment(s) and all copies in your systems. We do not accept any liability for the email and the attachment(s) and you cannot derive any rights from them.

Website
Deze disclaimer is van toepassing voor alle gepubliceerde Internet sites van Breindesk, verder in deze disclaimer vernoemd als "wij". In dit geval leest u de disclaimer geldend voor de Breindesk site.

Hoewel het streven van ons er op is gericht dat de Breindesk website continu toegankelijk is, kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de Breindesk website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is/was. De Breindesk website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk een door ons te bepalen willekeurig moment. Hoewel de informatie op de Breindesk website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij van oordeel zijn dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de Breindesk website, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie juist en, of volkomen is en, of blijft.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Breindesk website.

Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende: Indien u via de Breindesk website naar websites van andere organisaties gaat, wijzen wij u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan wij, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor dergelijke websites en eventuele geschonden auteurs rechten gedaan door deze sites.

Attentie: Informatie, verslagen, rapporten, foto's en grafische afbeeldingen mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden. Door het toesturen van informatie en materialen (indien uitdrukkelijk anders vermeld in geschrift) verkrijgen wij van u automatisch toestemming om het gestuurde te publiceren of verder te verwerken in geschrift / beeld of elke denkbare elektronische vorm dan ook.

Alle rechten voorbehouden.